Wat zijn registeropleidingen

Praktijkgericht

Post hbo opleidingen zijn praktijkgericht, dat betekent: wat ik vandaag leer, pas ik morgen toe. Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. De opleidingen gaan ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Deelnemers voeren gedurende de opleidingen praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vragen hierop feedback van collega’s en management.

Register

Bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION) kunnen post-hbo-opleidingen geregistreerd worden als officiële Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland. Alle op deze site genoemde opleidingen zijn door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland geaccrediteerd.

De opleidingen worden getoetst en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na afronding het diploma Post-HBO Nederland en wordt men ingeschreven in het Abituriëntenregister. Dit Landelijk Register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor personeelsfunctionarissen die de getuigschriften van een sollicitant willen verifiëren, voor beroepsverenigingen die de Permanente Educatiepunten willen bijhouden van hun leden, alsmede voor oud-studenten zelf. Tevens biedt het oud-deelnemers de gelegenheid kopieën van verloren getuigschriften aan te vragen.

Kwaliteit

Algemeen

De kwaliteitseisen die aan Registeropleidingen zijn gesteld, zijn procedureel en inhoudelijk van aard. Inhoudelijk zijn ze gericht op marktrelevantie van de opleiding, het niveau, de kwaliteit van het programma en actualiteit van de inhoud. Essentieel daarbij is dat het beroepenveld actief bij de ontwikkeling en bij het onderhoud van de opleiding is betrokken. Met deze belangrijke eis wordt bevorderd dat de aansluiting van de opleiding optimaal aansluit op de behoefte van het werkveld. Aanbieders van opleidingen dienen derhalve te beschikken over een Adviescommissie met vertegenwoordigers uit het werkveld.

Hogescholen

Hogescholen die registeropleidingen aanbieden zijn in alle gevallen NVAO geaccrediteerd.

Docenten

De docenten van de registeropleiding zijn docenten van een hogeschool. Zij beschikken over een Masteropleiding, hebben kennis en ervaring met basisscholen, zijn getraind in de programma’s en worden jaarlijks bijgeschoold.

 

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs/CPION

De SPHBO toetst de kwaliteit op tenminste twee punten: bij aanmelding én na afronding van de opleiding (zie ‘Evaluatie’). Bij aanmelding wordt de inhoud en zwaarte getoetst door onafhankelijke Toetsingscommissies. In deze commissies hebben onafhankelijke deskundigen zitting die onder auspiciën van de SPHBO onder meer inhoud, niveau, zwaarte, didactische opzet, studeerbaarheid, arbeidsmarktrelevantie en toegevoegde waarde voor het werkveld beoordelen.

 

Evaluatie

Na afronding van de opleiding wordt op grond van een systeem van permanente kwaliteitsbewaking structureel beoordeeld of en zo ja welke aanpassingen van inhoudelijke of organisatorische aard dienen te worden doorgevoerd. Het programma wordt jaarlijks op onderdelen bijgesteld; elke vier jaar vindt een uitgebreide bijstelling plaats.

Predicaat

De Registeropleidingen onderscheiden zich in kwalitatieve zin van de overige post HBO- opleidingen. 'Registeropleiding' is een beschermd predicaat, dat alleen door de Stichting PHBO Nederland kan worden verleend.